Art 1) Omschrijvingen
Klant: (aspirant-) koper c.q. (aspirant-) opdrachtgever.
Leverancier: de (rechts)persoon die de aanbieding uitbrengt, de opdracht accepteert, de diensten verricht en/of de bestelling uitlevert aan de klant.
Product: haarwerken, daaronder begrepen bestanddelen, materialen en hulpstoffen ten behoeve van haarwerken, ongeacht de daaraan gegeven vorm of benaming, alsmede de diensten die de leverancier levert met betrekking tot
haarwerken, in het bijzonder reparaties en verandering aan haarwerken.
Maathaarwerk: haarwerk dat per klant ontworpen en geproduceerd moet worden met een levertijd van minimaal 5 weken.
Confectiehaarwerk: haarwerk dat direct aan de klant leverbaar is vanuit voorraad of middels tussenleveranciers.

Art 2) Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties met betrekking tot de
producten (daaronder begrepen aanbiedingen, prijsopgaven/offertes, orderbevestigingen,
facturen en huur- of leaseovereenkomsten) tussen enerzijds de
leverancier die deze voorwaarden hanteert, en anderzijds haar klanten, voor zover
partijen hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk afwijken.
Art 3) Aanbieding en aanvaarding
1. Alle door de leverancier in aanbiedingen vermelde prijzen en voorwaarden zijn vrijblijvend en alle aanbiedingen vervallen automatisch na verloop van 30 dagen, tenzij door de leverancier uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Een overeenkomst tussen de leverancier en de klant wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer door de of op aangeven van de klant een opdrachtformulier is ingevuld en dit door beide partijen is ondertekend, dan wel indien er op het moment dat de leverancier een anderszins door de klant gegeven opdracht aan de klant bevestigt.
Art 4) Prijzen
1. Alle prijzen zijn incl. btw, tenzij anders vermeld. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren kunnen door de leverancier worden doorberekend, in welk geval de klant gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden.
2. In geval van prijsverhoging ten gevolge van kostprijsverhogende maatregelen van overheidswege, daaronder begrepen verhoging van het btw- percentage, zal de klant niet gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden.
Art 5) Annulering
1. Voor zover het confectiehaarwerk betreft is het niet mogelijk na levering aan de klant om op enig manier de aankoop te annuleren, behoudens hetgeen wat onder reclame valt.
2. Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op de levering van maathaarwerk, is zowel de klant als de leverancier gerechtigd de overeenkomst binnen 3 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst en/of het
verstrekken Algemene leveringsvoorwaarden ANKO Haarwerk Specialist van de opdracht, te annuleren. De klant zal hetgeen hij/zij reeds daarop betaald heeft, terug betaald krijgen, behoudens de door leverancier reeds gemaakte
kosten.
3. Indien de klant de overeenkomst met betrekking tot de levering van maathaarwerk niet na 3 dagen, maar binnen 10 dagen na totstandkoming annuleert, is hij aan de leverancier een vast bedrag verschuldigd ten bedrage
van de helft van het bedrag dat de klant bij volledige uitvoering van de overeenkomst verschuldigd zou zijn geweest, met een minimum van € 450 of het volledige bedrag van de overeenkomst indien dit lager ligt dan € 450.
4. Annulering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van maathaarwerk na 10 dagen na het verstrekken van de opdracht is niet mogelijk.
De klant is dan gehouden tot betaling van de volledig overeengekomen prijs.

Art 6) Leveringstermijn
1. De levertijd van confectiehaarwerk is in het algemeen van direct tot maximaal 5 werkdagen.
2. Tenzij anders overeengekomen zijn leveringstermijnen van maathaarwerk streeftermijnen. De levertijd (daaronder ook begrepen de tijd benodigd voor reparatie of vervanging door fabrikant) gaat in op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst en zal, behoudens afwijkende aanduiding, ongeveer 10 weken bedragen.
3. Indien betreffende maathaarwerk, ongeacht door welke omstandigheden, de levering niet of niet naar behoren binnen een termijn van 10 weken geschied, zal de leverancier nogmaals een termijn van 10 weken gegund worden, om alsnog deugdelijk te leveren.
4. Na verloop van de verlengde leveringstermijn, als bedoeld in het vorige artikel, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, echter zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
5. Indien een opdracht betreffende maathaarwerk als spoedorder wordt genoteerd, zal worden getracht de levertijd te verkorten. Er wordt daarbij echter geen enkele garantie verstrekt dat de opdracht daadwerkelijk op kortere
termijn dan de normale levertijd kan worden uitgevoerd. In dat geval zal annulering, ongeacht de termijn waarbinnen zulks geschiedt, niet mogelijk zijn.
Art 7) Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen betreffende maathaarwerk, dient 50% van de overeengekomen prijs bij sluiting van de overeenkomst te worden voldaan, terwijl betaling van (het restant van) de volledige prijs dient te geschieden bij aflevering. In beide gevallen zal een bewijs van betaling worden verstrekt.
2. Wanneer er sprake is van een vergoeding op medische indicatie voor de levering van een haarwerk, middels de zorgverzekeraar, behoudens een restitutiepolis, dan zal dit verrekend worden met de kosten van de aanschaf
van een haarwerk. Betreffende maathaarwerk houdt dit in dat de uiteindelijke vergoeding voor de klant krachtens de hulpmiddelenwet, welke de leverancier ontvangt, verrekend wordt met het restantbedrag welke 50% van overeengekomen prijs bedraagt.
Betreffende confectiehaarwerk houdt dit in dat de uiteindelijke vergoeding voor de klant krachtens de hulpmiddelenwet, welke de leverancier ontvangt, achteraf verrekend wordt met de overeengekomen prijs. De klant dient dan na facturatie de eigen bijdrage te voldoen. Een eventuele vergoeding van de zorgverzekeraar is van geen enkele invloed op de betalingsverplichting van de klant.
3. Bij de levering van een confectiehaarwerk dient, tenzij anders overeengekomen, het gehele bedrag ineens te worden voldaan. Behoudens hetgeen in de vorige artikel verwoord is.
4. In geval van niet tijdige betaling is de klant automatisch in gebreke. De klant is in dat geval naast de hoofdsom aan de leverancier 1% rente per maand verschuldigd over het niet betaalde gedeelte van de hoofdsom en de kosten van de invordering, vanaf de vervaldag tot de dag waarop wordt betaald.
5. Buiten het verschuldigde bedrag dient de klant alle kosten te vergoeden die de leverancier maakt in verband met de wanbetaling van de klant en het alsnog verkrijgen van betaling, waaronder zowel de volledige gerechtelijke
als buitengerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de volledige kosten van rechtskundige bijstand, in of buiten rechte.
6. De buitengerechtelijke incassokosten zullen minimaal gesteld worden op 15% (excl. btw) van het door de klant aan de leverancier verschuldigde, terwijl de kosten bovendien minimaal € 50 zullen bedragen.